BrobySports SkydeKlub

Generalforsamling d. 21. marts 2019

Dagsorden for den ordinære generalforsamling d. 21. marts 2019

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag og eventuelle investeringer for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand. (Steffen M. Sørensen er ikke på valg)

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. (Ib Møller er ikke på valg, Peter S. Nielsen, Poul Erik Nielsen og Henrik P. Nielsen er på valg og alle modtager genvalg) 

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.