BrobySports SkydeKlub

Generalforsamling august 2020 - skubbet pga Corona

Dagsorden for den Corona-udskudte ordinære generalforsamling d. 27. august 2020

Kl. 19:00 i klubhuset – Søndervej 75, 5672 Broby

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag og eventuelle investeringer for det kommende år og herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af formand. (Steffen M. Sørensen er på valg – modtager genvalg)
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. (Ib Møller er på valg og alle modtager genvalg, Peter S. Nielsen, Poul Erik Nielsen og Henrik P. Nielsen er ikke på valg)
  8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt.